Nhóm nhà khoa học từ Đại học Stanford và Phòng thí nghiệm Máy gia tốc […]