Chứng khoán ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của công ty như thế nào?

Các công ty kiếm được doanh thu bằng cách thực hiện các nguyên tắc cốt lõi của mô hình kinh doanh của họ; họ bán một sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ tin rằng công chúng sẽ quan tâm đến việc mua. Công ty đặt giá cho sản phẩm này, được quyết định bởi cung và cầu . Nếu sản phẩm thành công và chi phí được quản lý tốt, công ty sẽ thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, tạo và bán một sản phẩm không phải là cách duy nhất mà một doanh nghiệp có thể bổ sung vào lợi nhuận của mình. Họ cũng có thể làm điều này thông qua việc mua và bán chứng khoán có thể bán được.

Chứng khoán thị trường

Chứng khoán có thể bán được là một tài sản tài chính có thể được bán hoặc chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Chúng thường là chứng khoán có thể được mua hoặc bán trên một sàn giao dịch. Các ví dụ phổ biến về chứng khoán có thể bán được bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi (CD) hoặc hợp đồng hàng hóa.

Chứng khoán có thể bán được là một thành phần của tài sản ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán của công ty. Nó là một phần của con số giúp xác định mức độ thanh khoản của công ty, khả năng thanh toán chi phí hoặc trả nợ nếu công ty cần thanh lý tài sản thành tiền mặt để làm như vậy.

Đầu tư vào chứng khoán có thể bán được được ưu tiên hơn nhiều so với việc nắm giữ tiền mặt trong tay vì đầu tư mang lại lợi nhuận và do đó tạo ra lợi nhuận. Ví dụ: Apple ( AAPL ) có một trong những khoản dự trữ tiền mặt lớn nhất so với bất kỳ công ty nào, khoảng 208 tỷ USD. Phần lớn trong số đó không thực sự bằng tiền mặt mà là chứng khoán có thể bán được, chủ yếu là cổ phiếu của công ty, sẽ tăng theo thời gian, rất có thể tạo ra lợi nhuận khi Apple cuối cùng bán chúng. Apple có 167 tỷ đô la chứng khoán có thể bán được; 80% vị thế tiền mặt của nó.

Một công ty báo cáo chứng khoán có thể bán được trong báo cáo tài chính của mình và cách họ phân loại và ghi lại các khoản đầu tư này tùy thuộc vào thời gian công ty dự định nắm giữ chúng trong bao lâu. Chứng khoán khả mại có thể được phân loại thành:

  • Chứng khoán kinh doanh
  • Có sẵn để bán
  • Giữ đến ngày đáo hạn

Cách thức mà một công ty báo cáo những thay đổi về giá thị trường của các chứng khoán này khác nhau, nhưng nó ảnh hưởng đến một số phần của báo cáo tài chính.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là điểm khởi đầu cho chứng khoán có thể bán được. Đây là vị trí chính mà chúng được ghi chú và chúng được liệt kê như một tài sản. Thông thường, chứng khoán được trình bày theo giá trị thị trường hợp lý vào ngày lập báo cáo tài chính. Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn có thể được niêm yết theo giá gốc, nhưng điều này đã trở nên khá phổ biến.

Chứng khoán có thể bán được thường được chỉ định là tài sản hiện tại, đó là bởi vì chúng được dự định nắm giữ dưới một năm. Một số công ty sẽ liệt kê các chứng khoán có thể bán được dưới dạng tài sản cố định nếu họ có ý định nắm giữ chúng trong một thời gian dài. Một ví dụ về điều này là nếu một công ty đang lên kế hoạch mua lại một công ty mục tiêu. Trong trường hợp này, nó sẽ mua cổ phần của một công ty, giữ chúng và coi chúng là chứng khoán không thể bán được trên thị trường.

Chứng khoán có thể bán được cũng được biểu thị dưới vốn chủ sở hữu của cổ đông trên bảng cân đối kế toán dưới dạng tiền chưa thực hiện. Chúng chưa được thực hiện vì chúng chưa được bán nên giá trị của chúng vẫn có thể thay đổi. Chúng được liệt kê theo giá trị thị trường hiện tại vì chúng nằm trong phần tài sản của bảng cân đối kế toán.

Báo cáo thu nhập

Chứng khoán có thể bán được, đặc biệt là chứng khoán kinh doanh, được ghi nhận vào thời điểm chúng được bán. Lãi hoặc lỗ từ việc bán được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong phân khúc thu nhập hoạt động dưới dạng một mục hàng được biểu thị là “Lãi (Lỗ) đối với Chứng khoán Giao dịch.” Khoản lãi hoặc lỗ sẽ ảnh hưởng đến báo cáo thu nhập tổng thể và do đó ảnh hưởng đến thu nhập của công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ hiển thị những thay đổi trong giá trị thị trường hợp lý của các khoản đầu tư như một mục đối chiếu trong phần hoạt động của báo cáo. Phần đầu tư của báo cáo luôn hiển thị tiền mặt được sử dụng để mua chứng khoán hoặc tiền mặt nhận được từ việc bán chứng khoán. Ví dụ: khi chứng khoán có thể bán được được bán với giá lãi, dòng tiền thu được từ việc bán sẽ được thể hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Tiết lộ

Thuyết minh báo cáo tài chính mô tả cách phân loại các chứng khoán khả mại trên thị trường. Họ cũng cung cấp thêm thông tin chi tiết về loại chứng khoán nào thuộc sở hữu của công ty và những giao dịch nào có thể đã diễn ra trong năm tài chính . Phần này có xu hướng định tính hơn định lượng, làm sáng tỏ hơn về các chứng khoán có thể bán được mà một công ty có trong tay.

Tổng kết

Khi công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, các thông tin và hoạt động của công ty sẽ trở nên quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Việc bán cổ phiếu có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo tài chính của công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *